Анонси випусків

- Анонс найближчих випусків

Розділ ІІІ. ЧЛЕНСТВО В АсФУ

§1. Загальні приписи.

14.Членство в АсФУ є добровільним і відкритим для індивідуальних та колективних членів. Індивідуальне членство в АсФУ є фіксованим.

15.Індивідуальними членами АсФУ можуть бути фізичні особи (громадяни України, громадяни (піддані) інших держав та особи без громадянства), які досягли чотирнадцяти років за законодавством України та які поділяють мету діяльності АсФУ, дотримуються статуту Асоціації, сприяють її діяльності та сплачують обов’язкові членські внески.

16.Колективними членами АсФУ можуть бути юридичні особи у випадках, якщо вони сприяють діяльності АсФУ та сплачують обов’язкові членські внески.

§2.Умови та порядок прийняття в члени АсФУ.

17.Фізична особа, яка має намір стати індивідуальним членом АсФУ, звертається до правління АсФУ чи до правління або голови місцевого осередку АсФУ з усною або письмовою заявою про вступ до АсФУ, повідомляючи при цьому щодо себе:
(а) прізвище, ім’я, по батькові (якщо є);
(б) день, місяць, рік народження;
(в) місце (адреса) проживання (перебування);
(г) відомості щодо громадянства;
Письмова заява датується та підписується заявником. У такій заяві також вказується, що заявник ознайомився зі статутом АсФУ і буде його дотримуватися, поділяє мету Асоціації та зобов’язується сплачувати обов’язкові членські внески. Усну заяву такого ж змісту заслуховує відповідне правління чи голова місцевого осередку АсФУ.

18.Юридична особа, яка має намір стати колективним членом АсФУ, подає до правління АсФУ безпосередньо чи через місцевий осередок АсФУ засвідчену копію рішення (або витяг з рішення) свого уповноваженого органу про вступ до АсФУ. В рішенні зазначаються:
(а) найменування, місце знаходження, ідентифікаційний код юридичної особи;
(б) прохання щодо прийняття юридичної особи до АсФУ як колективного члена;
(в) відомості про орган (особу), що згідно зі статутом юридичної особи діє без довіреності від її імені;
(г) прізвище, ім’я по батькові керівника юридичної особи;
(ґ) дата подання заяви, засвідчений печаткою підпис керівника юридичної особи.
Юридична особа, зареєстрована в іншій державі, замість ідентифікаційного коду може зазначити дані торгового реєстру чи іншого документа щодо своєї реєстрації. У рішенні про вступ до АсФУ може бути описано діяльність юридичної особи в галузях філателії. В рішенні мають бути зобов’язання щодо сприяння діяльності АсФУ та сплати обов’язкових членських внесків.

19.Розгляд заяв про вступ до АсФУ та, відповідно, прийняття в члени АсФУ здійснює правління АсФУ (щодо індивідуальних та колективних членів) чи правління осередку АсФУ (щодо індивідуальних членів) на найближчому, з часу надходження заяви, засіданні. Голова місцевого осередку АсФУ, де правління не створене, розглядає заяву про вступ та вирішує її не пізніше трьох днів з дня її надходження, включаючи й цей день. У прийнятті до АсФУ особі може бути відмовлено, якщо заявник та/або якщо зроблена (подана) ним заява не відповідає (не відповідають) вимогам цього статуту. Відповідний суб’єкт прийняття до АсФУ може встановити строк для усунення виявлених недоліків та повторно розглянути зроблену (подану) після усунення недоліків заяву.
Членство в АсФУ засвідчує квиток члена АсФУ (членський квиток).

§3. Права членів АсФУ.

20.Члени АсФУ мають, зокрема, право:
(а) користуватись з діяльності та брати участь у діяльності клубів колекціонерів (збирачів) чи інших утворів АсФУ;
(б) обирати й бути обраними до складу органів управління АсФУ;
(в) одержувати інформацію про діяльність АсФУ в порядку, визначеному цим статутом;
(г) брати участь у філателістичних виставках та інших заходах АсФУ;
(ґ) вносити пропозиції до будь-яких органів АсФУ та брати участь у їх розгляді;
(д) користуватись з боку АсФУ захистом своїх прав і законних інтересів, одержувати способознавчу (методологічну) допомогу від АсФУ в межах її статутних завдань;
(е) на визначених Асоціацією умовах, включаючи пільгові, друкувати в друкованих засобах масової інформації АсФУ та розміщувати в електронних засобах масової інформації АсФУ об’яви щодо обміну, купівлі, продажу, дарування поштових та інших марок, документів та інших речей матеріальної поштової та суміжних культур;
(є) одержувати за обґрунтованим письмовим зверненням витяги з документів чи копії документів АсФУ, які не є комерційною таємницею;
(ж) звертатися до правління АсФУ з заявами про розстрочення та/або відстрочення сплати обов’язкового членського внеску;
(з) вийти з АсФУ в порядку, визначеному цим статутом.
Члени АсФУ мають також інші, передбачені законодавством та цим статутом, права членів об’єднань громадян.

§4. Обов’язки членів АсФУ.

21.Члени АсФУ повинні:
(а) виконувати вимоги цього статуту та інших документів АсФУ;
(б) активно сприяти розвитку філателії в Україні, становленню дружніх стосунків між членами АсФУ;
(в) активно сприяти АсФУ у здійсненні нею статутних завдань;
(г) у разі обрання до складу органів управління брати участь у їх роботі;
(ґ) утримуватися від вчинення дій, які суперечили б меті та статутним завданням АсФУ;
(д) своєчасно та повністю сплачувати обов’язкові членські внески;
(е) у разі включення вартості передплати друкованого та/або електронного органу масової інформації чи іншого видання АсФУ до обов’язкового членського внеску передплачувати такий друкований та/або електронний орган масової інформації чи інше видання на умовах, визначених АсФУ.

22.Члени АсФУ в межах своїх обов’язків можуть, зокрема, сприяти створенню умов для діяльності органів управління Асоціації та осередків АсФУ шляхом надання у користування майна, придбання для потреб Асоціації виставочних стендів, організаційної техніки, засобів філателістичних досліджень тощо.

§5. Умови та порядок вибуття з членів АсФУ.

23.Особа може вибути з АсФУ внаслідок виходу з АсФУ, припинення членства та виключення особи з АсФУ.

24.Член АсФУ може вийти з Асоціації, усно чи письмово заявивши про це правлінню АсФУ чи правлінню місцевого осередку АсФУ або його голові. Днем виходу в цьому разі є день оголошення усної чи подання письмової заяви про вихід з АсФУ.

25.Членство в Асоціації припиняється з дня смерті індивідуального члена АсФУ чи ліквідації колективного члена АсФУ.

26.Особа може бути виключена з АсФУ у разі:
(а) несплати членом АсФУ обов’язкового членського внеску;
(б) приниження АсФУ шляхом поширення в будь-якій формі недостовірних відомостей про АсФУ, які завдали шкоди діловій репутації АсФУ, чи іншого перешкоджання діяльності Асоціації.

27.При вибутті особи з членів АсФУ сплачені нею внески не повертаються. У разі початку процедури ліквідації колективного члена Асоціації обов’язкові членські внески мають бути сплачені ним за час до дня ліквідації.

28.Рішення про виключення особи з АсФУ приймають або правління Асоціації (щодо колективних та індивідуальних членів) або (щодо індивідуальних членів) правління чи збори (де правління не обрано) місцевого осередку Асоціації. За виключення мають проголосувати не менше двох третин членів відповідного правління чи учасників зборів, присутніх на його засіданні. Рішення зборів чи правління місцевого осередку АсФУ про виключення особи з АсФУ може бути оскаржене нею до правління АсФУ, рішення якого за скаргою є остаточним.

§6. Прихильники АсФУ.

29.Прихильниками Асоціації є особи, які з якихось причин не є членами АсФУ, але всебічно підтримують її, поділяють її мету та згідно з законом сприяють її діяльності.

30. Прихильники АсФУ мають дорадчий голос в органах АсФУ.