Анонси випусків

- Анонс найближчих випусків

Розділ VІIІ. ПРИПИНЕННЯ АсФУ ТА МІСЦЕВОГО ОСЕРЕДКУ АсФУ

§1. Припинення АсФУ. Виділ з Асоціації іншої юридичної особи.

98.Припинення АсФУ або виділ з Асоціації іншої юридичної особи (надалі – виділ) відбувається в порядку, визначеному законом, цим статутом та з’їздом Асоціації. Припинення АсФУ можливе шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу чи перетворення) або ліквідації.
Ліквідація Асоціації можлива шляхом саморозпуску (за рішенням з’їзду АсФУ) або шляхом примусового розпуску за рішенням суду у випадках та в порядку, визначених законом.

99.Рішення про припинення АсФУ або про виділ ухвалюється з’їздом АсФУ в порядку, визначеному цим статутом та законом. Зокрема, при цьому:
(а) рішення про припинення АсФУ або про виділ оформляється з дотриманням вимог законодавства щодо форми, змісту та мови рішення;
(б) рішення про приєднання до іншої юридичної особи або злиття з іншою юридичною особою підписується, окрім осіб, уповноважених за цим статутом на підписання такого рішення з’їзду АсФУ, також особами, уповноваженими на це від імені правонаступника;
(в) в рішенні з’їзду вказуються, зокрема:
(1) вид припинення Асоціації чи обставини виділу;
(2) орган чи особа, що уповноважені здійснювати дії в процедурі припинення чи виділу, включаючи подання документів державному реєстратору та одержання їх від нього, вчинення при цьому підпису;
(3) за необхідності – особа чи особи, з якою Асоціація зливається чи до якої Асоціація приєднується;
(4) відомості щодо призначення комісії з припинення чи виділу, яка може створюватися в складі кількох осіб чи однієї особи;
(5) відомості щодо порядку та строку припинення (ліквідації) Асоціації, строку подання кредиторами вимог;
(6) відомості щодо права голови комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора) чи з виділу уповноважувати інших осіб на подання державному реєстратору документів для проведення державної реєстрації припинення Асоціації у зв’язку з ліквідацією чи з виділом;
(7) відомості щодо порядку та умов реорганізації Асоціації або виділу, зокрема, за необхідності, щодо порядку скликання та проведення з’їзду при створенні юридичної особи (юридичних осіб) внаслідок реорганізації чи виділу.

100. АсФУ негайно письмово повідомляє орган, що здійснив державну реєстрацію про прийняте з’їздом рішення щодо припинення Асоціації.
З’їзд відповідно в процедурі припинення АсФУ або виділу, але не обмежено:
(а) погоджує з державним реєстратором призначення комісії з припинення (ліквідації), порядок та строки припинення (ліквідації) АсФУ;
(б) затверджує проміжний ліквідаційний баланс;
(в) приймає за необхідності, згідно з цим статутом та законом, рішення про відчуження майна Асоціації, зокрема для задоволення вимог її кредиторів;
(г) затверджує акт ліквідаційної комісії (ліквідатора) з ліквідаційним балансом або уповноважує інший орган чи посадову (службову) АсФУ на його затвердження;
(ґ) затверджує передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу чи виділу);
(д) приймає рішення щодо майна Асоціації, що залишається після задоволення в процедурі ліквідації вимог кредиторів, передаючи його іншій громадській організації культурно-просвітнього спрямування чи до бюджету;

§2. Припинення місцевого осередку АсФУ. Виділ з місцевого осередку АсФУ іншої юридичної особи.

101.Місцевий осередок АсФУ, який не є юридичною особою, може бути припинений шляхом ліквідації за рішенням зборів місцевого осередку, схваленим правлінням АсФУ (шляхом саморозпуску), або за рішенням правління АсФУ (шляхом розпуску).
У разі прийняття рішення про ліквідацію (саморозпуск чи розпуск) місцевого осередку, який не є юридичною особою, до органу його легалізації органом, що прийняв рішення про ліквідацію, подаються документи про це в обсязі, в порядку та строк, визначені законодавством.

102.Місцевий осередок АсФУ, який є юридичною особою, може бути припинений:
(а) шляхом примусового розпуску (ліквідації) за рішенням суду у випадках, передбачених законом;
(б) за рішенням правління АсФУ шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу чи перетворення), ліквідації (розпуску) чи виділу.

103.Рішення про припинення місцевого осередку має відповідати вимогам, встановленим законом та правилом 99 цього статуту.
Правління АсФУ в процедурі припинення осередку Асоціації діє з врахуванням правила 100 цього статуту за винятком рядка (д) правила 100, передаючи своїм рішенням майно, що було в господарському віданні осередку, що ліквідується, в Асоціацію.

§3. Підсумкові приписи.

104.Асоціація чи її осередок не можуть бути реорганізовані в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку. З Асоціації чи з її осередку не можуть бути виділені юридичні особи з такою ж метою діяльності.

105.Асоціація чи її осередок вважаються припиненими з моменту, визначеного, в залежності від виду припинення, законодавством як момент відповідного припинення юридичної особи.

106.Засновники та члени АсФУ не можуть бути набувачами (отримувачами) майна Асоціації чи її осередку при їх припиненні.