Анонси випусків

- Анонс найближчих випусків

Розділ V. БУДОВА АсФУ. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ АсФУ, ОСЕРЕДКІВ АсФУ, ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСЕРЕДКІВ АсФУ. ПОСАДОВІ (СЛУЖБОВІ) ОСОБИ АсФУ ТА ОСЕРЕДКІВ АсФУ

§1. Будова АсФУ.

34.До Асоціації входять:
(а) обласні, республіканський (АРК), міський міста Києва, міський міста Севастополя (надалі ще – регіонів України) місцеві осередки АсФУ;
(б) районні, міські в област, в районі чи в АРК місцеві осередки АсФУ;
(в) районні в містах, селищні, сільські місцеві осередки АсФУ.
Діяльність обласного, республіканського, міського міста Києва, міського міста Севастополя, районного в області чи в АРК, міського в області чи в АРК, районного в місті, селищного, сільського осередку АсФУ поширюється, відповідно, на область, АРК, місто Київ, місто Севастопіль, район в області чи в АРК, місто в області чи в АРК, район в місті, селище, село. У своїй діяльності місцеві осередки підлягають та входять до складу місцевого осередку вищого становища у разі існування такого місцевого осередку.
У разі існування в окремій області, АРК, містах Києві чи Севастополі лише місцевих осередків нижчого та/або нижчих за обласний, республіканський, міський у містах Києві чи Севастополі рівень, такі місцеві осередки діють спільно та узгоджено при вирішенні мети та завдань АсФУ, передбачених цим статутом, а також у здійсненні своїх статутних прав та виконанні обов’язків. В такому разі правлінням АсФУ на один з місцевих осередків (до утворення місцевого осередку, діяльність якого поширюється на відповідний регіон) може бути покладено виконання окремих повноважень місцевого осередку відповідного регіону.

§2. Органи управління АсФУ. Загальні засади.

35.Органами управління АсФУ є:
(а) з’їзд АсФУ (ще – з’їзд);
(б) правління АсФУ (ще – правління Асоціації, правління);
(в) контрольний орган АсФУ.
Члени органів управління та посадові (службові) особи АсФУ, її місцевих осередків можуть діяти безоплатно, на громадських засадах.
Органи управління (за винятком з’їзду), посадові (службові) особи Асоціації та її місцевих осередків до обрання нового складу відповідного органу управління чи особи на виборну посаду, зокрема й у разі закінчення четвертого поточного року діяльності певного складу органу управління чи певної посадової (службової) особи АсФУ, діють як виконувачі відповідних обов’язків.
У разі дострокового вибуття особи зі складу правління чи контрольного органу АсФУ з будь-якої причини замість неї до складу відповідного органу входить наступна за чергою особа зі складу осіб, визначених для цього з’їздом АсФУ.

§3. З’їзд АсФУ.

36.З’їзд є вищим органом управління АсФУ. Формою роботи з’їзду є його засідання. Засідання з’їзду може бути черговим або позачерговим.
Чергове засідання з’їзду скликається раз на чотири календарних роки, при цьому кожне наступне чергове засідання має початися не пізніше чотирьох поточних років від дня закінчення попереднього чергового засідання з’їзду.
Позачергове засідання з’їзду може бути скликане в будь-який час.

37.Норми представництва делегатів на чергове чи позачергове засідання з’їзду визначаються цим статутом.
Обласні, республіканський, міський міста Києва, міський міста Севастополя осередки обирають на чергове чи позачергове засідання з’їзду не більше двох делегатів, висунутих та обраних зі складу членів АсФУ на зборах відповідного обласного осередку, республіканського осередку, міського міста Києва, міського міста Севастополя осередків чи на зборах місцевих осередків відповідного регіону, проведеного з дотриманням порядку, передбаченому частиною третьою правила 34 цього статуту.
Голова АсФУ та його заступники, якщо вони не є делегатами з’їзду, беруть участь в його роботі з правом дорадчого голосу.

38.Рішення про скликання чергового засідання з’їзду має бути прийняте правлінням АсФУ не пізніше трьох місяців до планованого дня початку проведення чергового засідання з’їзду АсФУ.
Рішення правління про скликання чергового засідання з’їзду повідомляється обласним та республіканському осередкам АсФУ, осередкам АсФУ в містах Києві та Севастополі чи осередкам, зазначеним в частині третій равила 34 цього статуту зручним способом не пізніше семи днів з дня прийняття вказаного рішення.

39.В рішенні правління Асоціації про скликання чергового засідання з’їзду мають бути зазначені: день та час початку чергового засідання з’їзду; місце (адреса) проведення чергового засідання з’їзду; порядок денний чергового засідання з’їзду.

40.Збори обласного, республіканського, київського та севастопольських міських осередків АсФУ (чи збори місцевих осередків відповідного регіону в порядку, передбаченому частиною третьою правила 34 цього статуту) щодо висування та обрання делегатів на засідання з’їзду, а також, за необхідності, кандидатів на посаду голови, заступників голови АсФУ чи до складу органів управління АсФУ мають відбутися не пізніше сорока п’яти днів до дня початку чергового засідання з’їзду.

41.Обласні, республіканський, київський та севастопольський міські осередки АсФУ (чи місцеві осередки відповідного регіону, передбачені частиною третьою правила 34 цього статуту) мають право не пізніше тридцяти днів до дня початку чергового засідання з’їзду подати свої пропозиції щодо зміни чи виключення питань порядку денного, доповнення порядку денного новими питаннями.
Зазначені пропозиції розглядає правління АсФУ не пізніше п’ятнадцяти днів до дня початку чергового засідання з’їзду. Про прийняті рішення правління в розумний строк, але не пізніше п’яти днів до початку дня засідання з’їзду, повідомляє зацікавленому осередкові (чи зацікавленим осередкам).

42.Позачергове засідання з’їзду може бути скликане за першопочином правління АсФУ.
Правління зобов’язане на письмову вимогу не менше десяти відсотків членів АсФУ та/або контрольного органу АсФУ скликати позачергове засідання з’їзду АсФУ. У письмовій вимозі зазначаються: причини скликання; пропоновані порядок денний позачергового засідання з’їзду, день, час та місце початку позачергового засідання з’їзду.
Організовування чергового чи позачергового засідання з’їзду покладається на правління Асоціації.

43.Рішення щодо скликання позачергового засідання з’їзду має бути прийняте правлінням АсФУ не пізніше десяти днів з дня виникнення підстав для цього, зокрема з дня надходження вказаної письмової вимоги, і повідомлене в порядку, визначеному частиною другою правила 38 цього статуту.
У разі скликання позачергового засідання з’їзду Асоціації діє порядок та строки скликання чергового засідання з’їзду, якщо правління АсФУ не визначить скорочених строків.
Якщо правління АсФУ на письмову вимогу зачиначів позачергового засідання з’їзду, зазначених в частині другій правила 42 цього статуту, не скличе позачергового засідання з’їзду у визначений цим статутом строк, то таке засідання може бути скликане особою, уповноваженою на це вказаними зачиначами з дотриманням порядку та строків скликання позачергового засідання з’їзду, визначених цим статутом.

44.Порядок денний чергового чи позачергового засідання з’їзду може бути змінений чи доповнений під час відповідного засідання, якщо за це проголосувало більше половини делегатів, присутніх на засіданні з’їзду.

45.Засідання з’їзду є правосильним, якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних делегатів.
Кожен делегат на засіданні з’їзду має один вирішальний голос.
Голосування проводиться відкрито, якщо з’їзд на засіданні не прийме іншого рішення.
Рішення приймається з’їздом простою більшістю від числа присутніх делегатів. Рішення про внесення змін та доповнень до статуту АсФУ, про відчуження майна Асоціації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків вартості майна АсФУ, про ліквідацію АсФУ приймаються більшістю не менше трьох чвертей голосів делегатів, присутніх на засіданні з’їзду.

46.До виняткових повноважень з’їзду належить:
(а) визначення основних напрямків діяльності АсФУ і прийняття відповідних документів;
(б) внесення змін та доповнень до статуту АсФУ;
(в) прийняття та розгляд звітів правління АсФУ, контрольного органу АсФУ та, за необхідності, інших органів Асоціації;
(г) визначення кількості, обрання та відкликання заступників голови АсФУ, членів правління АсФУ;
(ґ) визначення необхідності обрання постійного контрольного органу АсФУ, кількості його складу; обрання та відкликання постійного контрольного органу Асоціації;
(д) визначення кількості та складу осіб, які ввійдуть до складу правління чи контрольного органу АсФУ у разі вибуття когось із обраних членів цих органів управління до наступного з’їзду АсФУ;
(е) обрання та відкликання голови АсФУ;
(є) вирішення питань про відчуження майна АсФУ на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків вартості майна АсФУ;
(ж) включення до порядку денного засідання з’їзду питань, які не було запропоновано в строк та в порядку, передбачених цим статутом;
(з) надання попередньої згоди на відчуження нерухомого майна АсФУ;
(и) вирішення питань щодо припинення АсФУ чи виділу з неї іншої юридичної особи.

47.Виняткові повноваження з’їзду не можуть бути передані іншим органам АсФУ. З’їзд може вирішувати й інші питання діяльності АсФУ.

48.На засіданні з’їзду ведеться протокол засідання з’їзду, який підписує голова та, у разі його обрання на засіданні, секретар засідання з’їзду.

§4. Правління АсФУ.

49.Правління АсФУ є вищим органом управління АсФУ в часі між з’їздами Асоціації. До складу правління входять голова АсФУ та члени правління, обрані з’їздом. До складу правління Асоціації не може входити більше однієї фізичної особи від обласного, республіканського, київського, севастопольського міських осередків АсФУ чи осередків, передбачених частиною третьою правила 34 цього статуту.
У разі вибуття члена правління зі складу правління до нього входить наступна в порядку черговості особа, визначена з’їздом АсФУ.

50. До повноважень правління АсФУ належить вирішення всіх питань, не віднесених цим статутом до виняткових повноважень з’їзду.
До виняткових повноважень правління АсФУ належить:
(а) визначення головних напрямків поточної діяльності Асоціації, загальне управління АсФУ та здійснення загального контролю за її діяльністю;
(б) розподіл повноважень між головою Асоціації, заступниками голови, якщо цей розподіл не врегульовано статутом, рішенням з’їзду АсФУ;
(в) затвердження штатного розкладу АсФУ та її осередків (у разі реєстрації їх як юридичних осіб) та внесення змін до штатних розкладів;
(г) затвердження річних, поточних планів та бюджетів, внесення до них змін;
(ґ) затвердження внутрішніх документів Асоціації, зокрема щодо осередків АсФУ;
(д) встановлення нагород та відзнак АсФУ, присвоєння та позбавлення звання Почесного голови АсФУ, інших відзнак та нагород АсФУ;
(е) затвердження розмірів обов’язкових членських внесків індивідуальних та колективних членів АсФУ; встановлення засад розподілу членських внесків між місцевими осередками АсФУ та Асоціацією, між місцевими осередками Асоціації;
(є) скликання чергового або позачергового засідання з’їзду АсФУ, визначення дня та часу початку засідання з’їзду; місця (адреси) проведення засідання з’їзду; порядку денного засідання з’їзду;
(ж) обов’язкове попереднє погодження правочинів, які укладатимуться АсФУ, на суму, що не перевищує п’ятдесяти відсотків вартості майна АсФУ на день такого укладення, та/або на строк, що перевищує три роки;
(з) зупинення, скасування або зміна рішень голови АсФУ та рішень зборів, правлінь місцевих осередків АсФУ, їх голів;
(и) прийняття рішень щодо: (1) заснування юридичної особи (підприємства, установи, організації) чи участі у ній, (2) затвердження статуту такої юридичної особи, (3) членства (участі) в міжнародних філателістичних та інших міжнародних організаціях;
(і) затвердження символіки АсФУ, вимог до квитка члена Асоціації (членського квитка) та до квитка члена постійної комісії АсФУ;
(ї) прийняття рішення про проведення національних філателістичних виставок та затвердження їх регламентів, про участь в інших філателістичних виставках;
(й) утворення та припинення комісій АсФУ;
(к) прийняття рішення щодо реєстрації певного місцевого осередку АсФУ як юридичної особи та про його припинення чи виділ з нього іншої юридичної особи;
(л) затвердження статуту місцевого осередку Асоціації у разі прийняття рішення щодо його реєстрації як юридичної особи;
(м) прийняття рішень про створення (заснування) бібліотеки АсФУ чи бібліотеки осередку АсФУ, щодо реєстрації бібліотеки як юридичної особи, про її припинення чи виділ з такої юридичної особи іншої юридичної особи;
(н) прийняття рішення про створення (заснування) у складі Асоціації чи її місцевого осередку музею, щодо реєстрації музею як юридичної особи, про її припинення чи виділ з такої юридичної особи іншої юридичної особи;
(о) прийняття рішення про утворення постійно діючого третейського суду, затвердження положення про постійно діючий третейський суд, затвердження регламенту третейського суду та списків третейських суддів;
(п) організовування атестування або атестування філателістичних суддів, філателістичних експертів та інших фахівців у галузях філателії;
(р) обрання та відкликання тимчасового контрольного органу;
(с) прийняття до АсФУ та виключення з АсФУ особи;
(т) надання дозволу іншим особам на використання та визначення порядку використання назви і символів АсФУ;
У разі прийняття особи до Асоціації правлінням АсФУ така особа стає та перебуває на обліку в місцевому осередку Асоціації за місцем свого проживання (перебування) чи місцем знаходження або в найближчому до відповідного місця місцевому осередкові АсФУ.

51.Строк повноважень складу правління АсФУ, обраного з’їздом, становить чотири поточних роки.
Правління АсФУ проводить засідання у разі необхідності, але не рідше одного разу на чотири місяці. Засідання правління Асоціації скликаються головою АсФУ. На вимогу однієї третини членів правління голова АсФУ повинен скликати його засідання протягом семи днів з дня одержання такої вимоги.
Якщо в зазначений строк голова АсФУ не скликав засідання правління Асоціації, воно може скликатися особою, уповноваженою однією третиною членів правління, що вимагають проведення засідання.

52.Засідання правління АсФУ правосильне, якщо на ньому присутні дві третини від загальної кількості його членів.

53.Всі рішення, за винятком передбачених цим статутом, на засіданнях правління АсФУ приймаються простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. Голосування є відкритим, якщо правління не вирішить інакше.
Голосування може відбуватися шляхом опитування з питань та в порядку, визначеному внутрішнім документом Асоціації.
Член правління, включаючи голову АсФУ, не може брати участі у голосуванні з питання, що стосується його особисто.

54.Для прийняття рішень з наступних питань потрібна згода трьох чвертей членів правління АсФУ, присутніх на його засіданні:
(а) обов’язкове попереднє погодження правочинів, які укладатимуться АсФУ, на суму, що перевищує десять мінімальних заробітних плат на день такого укладення, та/або на строк, що перевищує три роки;
(б) затвердження, зміна річного бюджету АсФУ;
(в) прийняття рішення про проведення національних філателістичних виставок, участь в інших філателістичних виставках.

55.На засіданні правління АсФУ ведеться протокол, належним чином завірена копія протоколу в семиденний строк видається обласному, республіканському, київському чи севастопольському міському осередкам АсФУ або осередку, визначеному на підставі частини третьої правила 34 цього статуту на вимогу відповідного осередку.

§5. Голова АсФУ.

56.Головою АсФУ може бути обрано лише індивідуального члена АсФУ.

57.Кандидатури на посаду голови АсФУ пропонуються в порядку, визначеному цим статутом, у разі згоди кандидата обиратися.
У випадках, коли кандидат або кандидати на посаду голови АсФУ знімають свої кандидатури і більше не залишається кандидатів, делегати з’їзду можуть продовжити повноваження чинного голови АсФУ, як виконувача обов’язків голови АСФУ, на певний строк з метою обговорення і висунення нових кандидатур або висунути нові кандидатури на цьому ж засіданні з’їзду й обрати голову АсФУ.

58.Голова Асоціації обирається з’їздом строком на чотири поточних роки. Він є вищою посадовою (службовою) особою АсФУ.

59.Голова АсФУ має такі повноваження:
(а) забезпечує дотримання засад діяльності АсФУ, організовує виконання (виконує) плани діяльності АсФУ, рішення з’їзду і правління;
(б) без довіреності діє (виступає) від імені АсФУ в суді, у відносинах з державними органами та органами місцевого самоврядування, третіми особами;
(в) відкриває чергові й позачергові засідання з’їзду, головує на засіданнях правління АсФУ;
(г) організовує міжнародну діяльність АсФУ;
(ґ) здійснює зв’язки із громадськістю та засобами масової інформації;
(д) без обов’язкового попереднього погодження укладає правочини від імені АсФУ на строк, що не перевищує трьох років;
(е) є уповноваженим органом АсФУ з організації трудових відносин з найманими працівниками АсФУ, іншими суб’єктами з приводу трудових відносин;
(є) подає з’їзду Асоціації пропозиції щодо кандидатур на посади своїх заступників;
(ж) організовує згідно з законодавством ведення обліку та звітності АсФУ, відкриття та закриття рахунків в банках або відкриває чи закриває такі рахунки, маючи при цьому право підписувати фінансові документи, зокрема, за необхідності, з правом першого підпису;
(з) має право подавати державному реєстратору документи для заміни свідоцтва про державну реєстрацію АсФУ у зв’язку з його втратою або пошкодженням чи уповноважувати інших осіб на це;
(и) видає (укладає, затверджує, схвалює) та підписує накази, довіреності, зовнішньоекономічні договори та інші документи АсФУ, при цьому за необхідності попереднього погодження питання або прийняття рішення з’їздом чи правлінням – після такого погодження, прийняття рішення;
(і) організовує оприлюднення не рідше одного разу на півроку в друкованому та/або електронному органі масової інформації відомостей про використання Асоціацією майна, включаючи й кошти, та про кількість членів АсФУ або іншим загальнодоступним чином повідомляє членів Асоціації про це;
(ї) розглядає та вирішує звернення громадян щодо діяльності Асоціації;
(й) виконує інші повноваження, що не належать до виняткових повноважень з’їзду або правління Асоціації, або не застережені ними як належні одному з них.
Голова АсФУ при здійсненні своїх повноважень може утворювати дорадчі органи. Склад та повноваження таких органів визначає голова АсФУ.

60.Голова АсФУ є відповідальним за організацію впровадження в АсФУ техніки безпеки, запобігання виробничому травматизму серед найманих працівників АсФУ, забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, дотримання правил пожежної безпеки, створення належних умов праці і відпочинку, є відповідальним за виконання завдань та обов’язків, з врахуванням вимог цього статуту, покладених на нього нормативною кваліфікаційною характеристикою керівника.
Правлінням АсФУ можуть визначатися додаткові права та обов’язки голови Асоціації.

61.За відсутності голови АсФУ чи неможливості здійснення ним статутних повноважень таке здійснення, включаючи право підписання фінансових документів, покладається правлінням АсФУ на одного із заступників голови на строк не довше, ніж до обрання голови АсФУ на засіданні наступного з’їзду.

§6.Заступники голови АсФУ.

62.Заступником голови Асоціації може бути лише член АсФУ, зокрема колективний член АсФУ – в особі свого представника. Заступники голови АсФУ обираються з’їздом Асоціації строком на чотири поточні роки. Заступники голови здійснюють свої повноваження згідно з розподілом повноважень між ними.
За відсутності заступника голови АсФУ чи неможливості здійснення ним статутних повноважень таке здійснення покладається головою АсФУ, а за його відсутності чи неможливості здійснення ним своїх повноважень – правлінням АсФУ, на інших заступників чи іншого заступника голови або на члена правління Асоціації.

63.Заступник голови правління, якщо він не є членом правління чи делегатом з’їзду, бере участь у їх роботі з дорадчим голосом.

64.Заступник голови АсФУ під час виконання повноважень голови АсФУ має право підпису фінансових документів за умови оформлення необхідних документів згідно з законодавством (картки зразків підпису тощо).

§7. Контрольний орган АсФУ.

65.З’їзд АсФУ може обрати постійний контрольний орган для постійного контролю за фінансовою та господарською діяльністю АсФУ, включаючи й її місцеві осередки.
Контрольний орган може бути одноособовим (ревізор) або колегіальним (ревізійна комісія). Члени правління АсФУ, заступники голови АсФУ, гóлови та члени правління місцевого осередку Асоціації не можуть бути обрані до складу контрольного органу.
У разі обрання постійного контрольного органу його склад визначає з’їзд. Строк повноважень такого контрольного органу складає чотири поточних роки. У разі вибуття ревізора (чи члена ревізійної комісії зі складу ревізійної комісії) ним стає (чи до неї входить) наступна в порядку черговості особа, визначена для цього з’їздом АсФУ.

66.У разі обрання постійного контрольного органу його повноваження визначаються з’їздом АсФУ, але в будь-якому разі контрольний орган час від часу перевіряє фінансово-господарську діяльність АсФУ та/або її осередків, ведення ними обліку та звітності, складає висновки за щорічними звітами та балансами, може вимагати скликання позачергового засідання з’їзду, якщо виникла загроза інтересам АсФУ або були виявлені зловживання з боку посадових (службових) осіб АсФУ.
Перевірки проводяться за власним першопочином контрольного органу, а також на вимогу правління та/або на вимогу не менше десяти відсотків членів АсФУ.
Контрольний орган звітує перед з’їздом, а в часі між засіданнями з’їзду – перед правлінням АсФУ. Звіт у письмовій формі про кожну проведену перевірку надається правлінню.

67.Контрольний орган АсФУ може складатися лише зі члена (членів) АсФУ, при цьому колективний член діє в складі контрольного органу в особі свого представника. Якщо контрольний орган обрано в складі ревізійної комісії, то її члени зі свого складу обирають голову ревізійної комісії АсФУ.

Ревізор, у разі його обрання, самостійно організовує та веде свою роботу, підписує документи контрольного органу. Голова ревізійної комісії організовує її роботу, розподіляє повноваження між членами комісії, підписує документи комісії. Ревізор чи голова ревізійної комісії беруть участь у засіданнях правління та з’їзду з дорадчим голосом, якщо тільки вони не є делегатами з’їзду. 
Під час проведення перевірок контрольний орган може витребовувати та одержувати від посадових (службових) осіб АсФУ та місцевих осередків Асоціації, від членів АсФУ документи, копіювати їх, опечатувати місця їх зберігання на час проведення перевірки, одержувати письмові та усні пояснення з питань перевірки від посадових (службових) осіб АсФУ та її місцевих осередків, від членів АсФУ.

68.Правління Асоціації, у разі необрання з’їздом постійного контрольного органу, обирає тимчасовий контрольний орган (ревізійну комісію чи ревізора) АсФУ для здійснення перевірки господарської та фінансової діяльності в АсФУ, в місцевому осередкові чи кількох місцевих осередках. Повноваження такого контрольного органу, напрямки здійснюваної ним перевірки чи перевірок визначаються правлінням при його створенні. В такому разі повноваження контрольного органу припиняються з закінченням відповідної перевірки та поданням звіту про перевірку, якщо іншого не визначить правління АсФУ.
Під час проведення перевірок на тимчасовий контрольний орган поширюється дія правил щодо діяльності постійного контрольного органу АсФУ, передбачених цим статутом.

§8. Постійні комісії та інші утвори АсФУ.

69.В АсФУ можуть діяти постійні комісії, гуртки тощо, які утворюються та припиняються правлінням АсФУ для виконання статутних завдань Асоціації за їх окремими напрямками, за галузями філателії, колом предметів збирацтва тощо. Утвори АсФУ діють згідно з внутрішніми документами щодо них, затвердженими правлінням АсФУ.
Асоціація може утворити та припинити такі, але не обмежено, галузеві та інші комісії:
(а) традиційної філателії;
(б) тематичної філателії;
(в) історії пошти (поштознавства);
(г) аерофілателії;
(ґ) максимафілії;
(д) повністок та інших поштових і суміжних формулярів;
(е) комісію експертів АсФУ;
(є) термінологічну комісію АсФУ;
(ж) для роботи з неповнолітніми філателістами;
(з) для протидії підробкам у філателії;
(и) виставкову комісію;
(і) суддівську та національних комісарів комісію;
(ї) з філателістичної літератури.
У складі АсФУ можуть діяти самодіяльні гуртки за збирацькими та/або суміжними інтересами.

70.В АсФУ чи в місцевому осередкові АсФУ можуть створюватися в порядку, визначеному законом та цим статутом, бібліотеки та/або музеї. Бібліотеки та музеї можуть не мати статусу юридичної особи, і в такому разі діють на підставі внутрішнього документа АсФУ, або можуть бути юридичними особами і, в такому разі, діють на підставі відповідного статуту, затвердженого в порядку, визначеному цим статутом. У вказаному внутрішньому документі (чи статуті) визначаються статус, будова, основні завдання, форма власності, джерела фінансування, вид і напрямки діяльності та інші умови діяльності бібліотеки чи музею.

§9.Порядок утворення і діяльності, повноваження місцевих осередків АсФУ. Органи управління та посадові (службові) особи осередку АсФУ.

71.Місцевий осередок АсФУ утворюється не менш як трьома членами АсФУ на території відповідно області, АРК, міст Києва чи Севастополя, району в області чи в АРК, міста в області, районі чи в АРК, району в місті, селища, села.
Місцеві осередки підлягають обов’язковій легалізації (офіційному визнанню) в порядку, визначеному законодавством. У разі прийняття правлінням АсФУ рішення про реєстрацію місцевого осередку Асоціації як юридичної особи, такий осередок підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законодавством.
У селі, селищі, районі в місті, місті (в районі, в області чи в АРК), районі (в області чи в АРК), області, АРК, містах Києві чи Севастополі утворюється лише по одному місцевому осередкові АсФУ одного рівня. Місцевий осередок АсФУ утворюється на організаційному засіданні зборів індивідуальних членів та представників колективних членів АсФУ відповідно села, селища, району в місті, міста (в районі, в області чи в АРК), району (в області чи в АРК), області, АРК, міст Києві чи Севастополя. Протокол організаційного засідання зборів зі створення місцевого осередку надається правлінню АсФУ.

72.Місцеві осередки АсФУ діють на підставі цього статуту та внутрішнього документа АсФУ про місцеві осередки.
Назва місцевого осередку визначається на засіданні, зокрема – організаційному, зборів осередку і має обов’язково включати слово «осередок» і складатися з територіальної назви осередку та повної (для повної назви осередку) і скороченої (для скороченої назви осередку) назви Асоціації, напр. (але не обов’язково), «Кременчуцький міський осередок АсФУ», «Сумський обласний осередок всеукраїнської громадської організації «Асоціація філателістів України»». Окрім цього, назва місцевого осередку АсФУ може включати ім’я фізичної особи чи найменування події, напр. (але не обов’язково), «Смілянський районний осередок АсФУ ім. Євгена Вирового».
У виняткових випадках, за згодою правління АсФУ, назва осередку АсФУ може не включати назви Асоціації.

73.Місцевий осередок АсФУ, зареєстрований як юридична особа, діє на підставі статуту місцевого осередку АсФУ, затвердженого правлінням АсФУ.

74.Місцевий осередок згідно з метою та видами діяльності АсФУ, визначеними цим статутом, повноважний здійснювати статутні завдання АсФУ, передбачені рядками (а), (г), (д), (е), (є), (ж), (і), (ї), (й), (к), (л), (п), (т) правила 9 цього статуту, на території діяльності відповідного місцевого осередку.

75.З цією метою місцевий осередок АсФУ, зокрема:
(а) веде облік членів АсФУ, що входять до осередку, приймає членські внески від членів АсФУ та розпоряджається ними згідно з цим статутом, рішеннями правління АсФУ та, в належній місцевому осередку частині внесків, – рішеннями правління місцевого осередку чи, за відсутності правління, його голови;
(б) проводить масові (зустрічі, бесіди, лекції, філателістичні виставки тощо) та інші філателістичні заходи;
(в) вносить пропозиції місцевим органам державної влади та місцевого самоврядування з питань філателістичного руху, підтримує відносини з цих питань з третіми особами;
(г) засновує засоби масової інформації, розповсюджує інформацію;
(ґ) організовує та спрямовує діяльність місцевих клубів колекціонерів (збирачів);
(д) висуває та обирає делегатів чергового чи позачергового засідання з’їзду АсФУ, кандидатів на виборні посади АсФУ, кандидатів до органів управління АсФУ;
(е) користується символікою АсФУ;
(є) діє в інтересах АсФУ, користуючись іншими правами, передбаченими законами України для громадських організацій;
(ж) у разі реєстрації місцевого осередку АсФУ як юридичної особи може мати в господарському віданні нерухоме та рухоме майно, розпоряджатися ним згідно з цим статутом та статутом місцевого осередку АсФУ.

76.Органами управління місцевого осередку АсФУ є: збори місцевого осередку (вищий орган управління місцевого осередку) та (за кількості членів АсФУ, що складає тридцять і більше осіб) правління місцевого осередку.

77.До складу зборів місцевого осередку входять всі члени АсФУ, що перебувають на обліку у місцевому осередкові, або делегати таких членів АсФУ у разі, коли їх кількість у місцевому осередкові складає тридцять і більше осіб. Норму представництва для делегування на збори місцевого осередку делегатів визначає правління місцевого осередку з таким розрахунком, щоб кожних десять членів АсФУ представляли не менше трьох делегатів. Кожен член АсФУ, що не є делегатом зборів, має право бути присутнім на зборах з правом вирішального голосу.
Делегати зборів висуваються та обираються до складу зборів шляхом самодіяльного першопочину. Збори місцевого осередку є правосильними, якщо на них присутні більше половини членів АсФУ, що перебувають на обліку в осередкові, або більше половини делегатів зборів.

78.Формою роботи зборів місцевого осередку АсФУ є засідання зборів. Засідання зборів може бути черговим або позачерговим. Чергове засідання зборів має скликатися не рідше одного разу на два календарних роки, позачергове може скликатися в будь-який час. Кожне наступне чергове засідання зборів має початися не пізніше двох поточних років від дня закінчення попереднього чергового засідання зборів.
Збори скликаються головою місцевого осередку АсФУ за власним першопочином або на вимогу не менше, ніж десяти відсотків членів АсФУ, що перебувають на обліку у місцевому осередкові АсФУ. У разі, коли голова місцевого осередку не призначить засідання зборів впродовж десяти днів з дня надходження письмової вимоги від зачиначів, такі збори скликаються уповноваженою ними особою та проводяться останніми в порядку, визначеному цим статуту.

79.Об’ява про наступне чергове або позачергове засідання зборів місцевого осередку АсФУ оприлюднюється загальнодоступним чином в місці проведення зустрічей членів АсФУ місцевого осередку не пізніше, ніж за десять днів до засідання зборів. В об’яві зазначаються день, час початку засідання зборів, місце засідання зборів, порядок денний зборів місцевого осередку АсФУ. Вказана об’ява може також оприлюднюватися іншим способом.

80.До повноважень зборів місцевого осередку, згідно з завданнями Асоціації, належить вирішення всіх питань діяльності осередку АсФУ на териитьрії діяльності відповідного місцевого осередку, за винятком передбачених правилами 46, 50 цього статуту для з’їзду та для правління АсФУ, включаючи з врахуванням цього правила:
(а) визначення напрямків діяльності місцевого осередку;
(б) обрання та відкликання правління місцевого осередку у випадках та кількості, визначених цим статутом;
(в) обрання та відкликання голови місцевого осередку;
(г) висування і обрання делегатів на з’їзд Асоціації, висування кандидатур до складу органів управління АсФУ, на посаду голови та/або заступників голови АсФУ;
(ґ) виключення індивідуальних членів з АсФУ, зокрема у разі, коли в місцевому осередкові не обрано правління осередку;
(д) включення до порядку денного зборів осередку питань та їх розгляд;
(е) припинення місцевого осередку АсФУ, який не є юридичною собою.
Збори місцевого осередку мають також інші повноваження, передбачені для них цим статутом та іншим документом, що регулює діяльність місцевих осередків Асоціації.

81.Правління місцевого осередку АсФУ обирається в кількості не більше п’яти осіб, включаючи голову місцевого осередку, строком на два поточні роки.
Правління місцевого осередку повноважне діяти з врахуванням вимог правил 75, 80 цього статуту та виключаючи викладені в останньому правилі повноваження зборів місцевого осередку. До повноважень правління місцевого осередку належить, зокрема:
(а) затвердження планів діяльності місцевого осередку;
(б) розподіл повноважень між головою місцевого осередку та членами правління, якщо цей розподіл не врегульовано внутрішнім документом Асоціації;
(в) визначення напрямків використання належної місцевому осередкові частини членських внесків індивідуальних та колективних членів АсФУ;
(г) скликання чергового чи позачергового засідання зборів місцевого осередку, визначення дня та часу початку засідання зборів, місця (адреси) проведення засідання зборів, порядку денного засідання зборів;
(ґ) прийняття рішень про проведення місцевих філателістичних виставок та вирішення пов’язаних з таким проведенням питань;
(д) розгляд заяв фізичних осіб про прийняття їх у члени Асоціації, виключення індивідуальних членів з Асоціації;
(е) організовування та ведення клубів колекціонерів (збирачів).

82.Голова місцевого осередку є вищою посадовою (службовою) особою осередку АсФУ. Голова місцевого осередку, зокрема й за дорученням Асоціації:
(а) організовує, веде та відповідає за дії, передбачені правилом 75 цього статуту;
(б) в межах місцевого осередку забезпечує дотримання засад діяльності Асоціації, організовує виконання та/або виконує плани діяльності АсФУ та місцевого осередку, рішення з’їзду і правління АсФУ, рішень зборів місцевого осередку та, у випадку утворення, правління місцевого осередку;
(в) головує на засіданнях зборів та правління місцевого осередку;
(г) організовує згідно з законодавством та цим статутом реєстрацію, ведення обліку та звітності місцевого осередку, а за необхідності – відкриття та закриття рахунків в банках;
(ґ) приймає у члени АсФУ фізичних осіб у разі, коли у місцевому осередкові не обрано правління осередку;
(д) виконує інші повноваження, що не належать до виняткових повноважень з’їзду, правління Асоціації, зборів, правління місцевого осередку або не застережені ними як належні одному з них.
Окрім цього, у разі реєстрації місцевого осередку як юридичної особи голова місцевого осередку:
(а) представляє місцевий осередок перед третіми особами та діє без довіреності від імені місцевого осередку, маючи повноваження керівника юридичної особи згідно з чинним законодавством, в порядку, визначеному статутом місцевого осередку АсФУ;
(б) укладає та підписує правочини після одержання попередньої згоди (залежно від суми правочину та/або строку його дії) від з’їзду, правління чи голови АсФУ або особи, що виконує його обв’язки;
(в) є уповноваженим органом з організації трудових відносин з найманими працівниками місцевого осередку АсФУ, з іншими суб’єктами з приводу трудових відносин;
(г) має право подавати державному реєстратору документи для заміни свідоцтва про державну реєстрацію місцевого осередку АсФУ у зв’язку з його втратою або пошкодженням чи уповноважувати на це іншу особу;
(ґ) видає (укладає, затверджує, схвалює) та підписує накази та інші документи місцевого осередку АсФУ, при цьому, за необхідності попереднього погодження питання або прийняття рішення, – після такого погодження, прийняття рішення;
(д) виконує, в межах повноважень місцевого осередку АсФУ, інші дії.

Голова місцевого осередку може мати заступника, якого обирає і повноваження якого визначає правління місцевого осередку згідно з внутрішнім документом АсФУ про місцеві осередки. У випадку реєстрації місцевого осередку як юридичної особи обрання заступника голови місцевого осередку є обов’язковим, в такому разі його повноваження визначаються статутом місцевого осередку АсФУ.