Анонси випусків

- Анонс найближчих випусків

Розділ VIІ. МАЙНО, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АсФУ

§1. Загальні приписи.

86.У власності АсФУ може бути нерухоме та рухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, інше, включаючи цінні папери, майно, придбане згідно з законом (надалі все разом – майно). АсФУ може здійснювати щодо майна будь-які правочини, що не суперечать законодавству та цьому статуту.
АсФУ набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому у власність засновниками, членами або державою, набуте від членських внесків, пожертвуване фізичними та юридичними особами, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

87.Джерелами придбання майна АсФУ можуть бути:
(а) членські внески членів АсФУ;
(б) благодійні внески (включаючи меценатські та спонсорські), гуманітарна допомога в грошовій та/або натуральній формі, інші кошти та майно, які надходять безоплатно чи як безповоротна фінансова допомога;
(в) надходження від організації та проведення в порядку, встановленому законодавством, заходів, зокрема й стосовних філателії, що пропагують ідеї та принципи філателістичного руху;
(г) надходження від юридичних осіб, засновником (учасником) яких є АсФУ;
(ґ) надходження (в межах поширення ідей та принципів філателії) від видання філателістичної та іншої літератури з питань збирацтва, від участі (засновництва) в засобах масової інформації;
(д) надходження від здійснення іншої господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних цілей та завдань;
(е) надходження з державного та місцевого бюджетів, державних цільових фондів в порядку, визначеному законодавством;
(є) пасивні доходи (доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті);
(ж) кошти, отримані як третейський збір;
(з) надходження з інших джерел, не заборонених законодавством України для об’єднань громадян.

88.Асоціація в межах статутної господарської діяльності може на підставі відповідних правочинів передавати в користування майно, включаючи передання коштів в депозит, укладати щодо майна інші правочини, що не суперечать законодавству та цьому статутові. Майно АсФУ використовується для досягнення статутних цілей і виконання статутних завдань в порядку, що визначається призначенням майна. Майно АсФУ при ліквідації АсФУ використовується згідно з законодавством та цим статутом.

89.Майно Асоціації може передаватися нею на праві господарського відання місцевим осередкам АсФУ, зареєстрованим як юридичні особи. Майно, набуте самостійно такими осередками, належить АсФУ і перебуває у них на праві господарського відання.
Майно АсФУ може перебувати в користуванні її місцевих осередків, що не зареєстровані як юридичні особи.

§2. Членські внески.

90.Членським внеском є обов’язкова (обов’язковий членський внесок) й необов’язкова (необов’язковий членський внесок) незворотна сума грошей в національній чи, як грошовий еквівалент, в іноземній валюті (для членів АсФУ – громадян (підданих) інших держав та колективних членів іншої, ніж українська, юрисдикції), що сплачується в Асоціацію членом АсФУ в розмірах, у порядку та в строки, визначені цим статутом та згідно з ним.
Грошові членські внески можуть сплачуватися готівкою чи безготівково.
В окремих випадках, за взаємною згодою члена АсФУ та правління АсФУ, членський внесок може сплачуватися іншим майном з обов’язковою його грошевою оцінкою членом АсФУ та Асоціацією або іншою особою на підставі відповідного договору.

91.Обов’язкові членські внески поділяються на разовий та поточні.
Разовим є вступний членський внесок, що підлягає сплаті при вступі особи до Асоціації, хоча б така особа була раніше членом АсФУ і сплачувала до свого вибуття членські внески. Вступний членський внесок має бути сплачений не пізніше десяти днів з дня вступу особи в члени Асоціації, включаючи й цей день.
Поточними членськими внесками є річні та/або іншої періодичності членські внески, а також спеціальні членські внески (членів АсФУ, які є: членами комісії експертів АсФУ, філателістичними торгівцями (дилерами) тощо). В Асоціації щодо одних і тих же членів можуть одночасно діяти поточні членські внески різної періодичності та спеціальний або спеціальні членські внески.

92.Необов’язковим членським внеском є цільовий внесок, що з власної волі за згоди Асоціації вноситься членом АсФУ задля тривалої чи одноразової сплати Асоціацією визначених філателістичних (виставкових, видавничих, статутних, пропагандистських, святкових та інших громадських) заходів, програм, дій.

93.У виняткових випадках правління АсФУ може розстрочити, відстрочити сплату окремим членом АсФУ обов’язкового членського внеску.

§3. Облік та звітність АсФУ.

94.АсФУ реєструється в державних органах, веде згідно з законодавством оперативний та бухгалтерський облік, подає статистичну звітність та документи (декларації) про свої доходи та витрати, вносить передбачені законодавством платежі.
Місцеві осередку АсФУ згідно з законодавством ведуть облік та подають звітність та інші документи відповідним органам.
АсФУ та її місцеві осередки мають покладати обов’язки ведення бухгалтерського обліку, ведення та подання звітності, вчинення при цьому підпису, зокрема, за необхідності, другого підпису на фінансових документах іншій, ніж голова АсФУ чи голова місцевого осередку, особі.

95.АсФУ не рідше одного разу на рік обнародує в друкованому та/або електронному засобі масової інформації свої основні документи, склад органів управління АсФУ, дані про джерела фінансування та дані про витрати Асоціації.

§4. Порядок здійснення Асоціацією господарської та іншої комерційної діяльності.

96.З метою виконання статутних завдань і досянення цілей АсФУ має право здійснювати згідно з законом господарську та іншу комерційну діяльність через створені нею юридичні особи (установи, організації, підприємства). Асоціація має право на майно, включаючи й кошти, придбане заснованими нею юридичними особами.

97.Асоціація в межах своєї основної діяльності, окрім передбаченого цим статутом, має право:
(а) надавати для суспільного споживання культурно-просвітні філателістичні та інші послуги, що поширюють принципи та ідеї, для захисту яких створено Асоціацію, своїм членам та прихильникам поштових та інших марок, документів та інших речей матеріальної поштової та суміжних культур;
(б) продавати пов’язані з основною діяльністю товари (послуги), що поширюють вказані ідеї та принципи, якщо ціна таких товарів і послуг є нижчою за звичайну або коли така ціна регулюється державою.