Анонси випусків

- Анонс найближчих випусків

Розділ ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АсФУ

§1. Мета та види діяльності АсФУ.

7. АсФУ створена та діє з метою:
(а) захисту та задоволення спільних законних збирацьких інтересів своїх членів;
(б) поширення просвітницьким шляхом філателістичних знань та знань про філателію;
(в) сприяння збиранню та вивченню поштових та інших марок, документів, інших речей матеріальної поштової та суміжних культур;
(г) сприяння, згідно з чинним законодавством, формуванню тематичних планів видання поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток;
(ґ) сприяння високому мистецькому рівню державних знаків поштової оплати.

8. Видами діяльності АсФУ є:
(а) діяльність, що сприяє рішенню неполітичних суспільних задач з організовування та ведення філателістичного руху шляхом громадської просвіти та залучення окремих осіб та широких кіл громадськості до збирання (колекціонування) поштових та інших марок, документів та інших речей матеріальної поштової та суміжних культур;
(б) підтримка національного філателістичного руху через збирання для цього коштів шляхом громадської ініціативи;
(в) діяльність щодо: ● захисту та задоволення інтересів збирачів і прихильників поштових та інших марок, документів та інших речей матеріальної поштової та суміжних культур; ● захисту принципів та ідей всебічного використання філателії як засобу культурного, освітнього, духовного розвитку особистості та виду суспільно корисних дій; ● організовування спілкування членів Асоціації та інших осіб з філателістичних та інших збирацьких питань;
(г) діяльність клубів колекціонерів (збирачів);
(ґ) надання належних до основної діяльності АсФУ культурно-просвітніх та філателістичних послуг членам та прихильникам Асоціації для суспільного споживання;
(д) продаж товарів і послуг, які є пов’язаними з її основною діяльністю, пропагують принципи та ідеї, для захисту яких створено Асоціацію, якщо ціна таких товарів і послуг є нижчою за звичайну або коли така ціна регулюється державою.

§2. Основні завдання та повноваження АсФУ.

9. Основними завданнями АсФУ є: 
(а) сприяння державі в утвердженні філателії як соціально-культурної цінності, у використанні філателії як засобу всебічного і гармонійного розвитку особистості, у посиленні культурного впливу філателії на формування національної свідомості та гідності, любові до Батьківщини, громадянськості;
(б) сприяння, згідно з чинним законодавством, формуванню тематичних планів видання поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток;
(в) сприяння, згідно з чинним законодавством, виданню поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток з врахуванням найбільш повного задоволення потреб філателістів;
(г) розширення та підтримання філателістичного руху в Україні, утвердження засад демократичного управління національним філателістичним рухом;
(ґ) сприяння утвердженню міжнародного авторитету України як філателістичної держави;
(д) дотримання однакових засад у ставленні до всіх членів АсФУ, недопущення надання переваг одним членам АсФУ перед іншими;
(е) розвиток та вдосконалення системи готування та проведення філателістичних виставок різного рівня;
(є) розвиток системи оприлюднення і поширення знань про філателію, філателістичних знань і умінь, всебічної обізнаності суспільства, включаючи членів АсФУ, з національним філателістичним рухом та життям Асоціації;
(ж) стримування занепаду національної поштової історії та її ресурсів;
(з) захист та задоволення спільних інтересів членів АсФУ, врегулювання спорів між ними;
(и) розроблення та забезпечення здійснення програм розвитку національної філателії;
(і) сприяння членам АсФУ у виконанні ними статутних завдань Асоціації, здійсненні ними своїх членських прав та виконанні членських обов’язків;
(ї) надання членам АсФУ, осередкам АсФУ способознавчої (методологічної) допомоги з питань збирання, упорядкування, вивчення предметів колекціонуваня;
(й) ведення масової та культурно-просвітньої роботи шляхом організовування зустрічей, бесід, виставок тощо;
(к) видання філателістичної літератури, друкованих засобів масової інформації та розміщення і підтримання електронних засобів масової інформації збирацького, включаючи філателістичне, спрямування;
(л) участь у проведенні громадських наукових філателістичних досліджень, сприяння філателістичному дослідництву;
(м) сприяння організовуванню та здійсненню експертизи поштових та інших марок, документів та інших речей матеріальної поштової та суміжних культур;
(н) надання допомоги іншим громадським організаціям в межах своїх завдань, передбачених цим статутом;
(о) участь у заходах міжнародних філателістичних організацій, розширення двосторонніх та багатосторонніх відносин з філателістичними організаціями інших держав;
(п) запобігання негативним явищам у філателії;
(р) сприяння проведенню заходів, спрямованих на готування і підвищення рівня філателістичних суддів, філателістичних експертів та інших фахівців у галузях філателії;
(с) сприяння утворенню та діяльності в Україні об’єднань філателістичних торгівців (дилерів), філателістичних журналістів, видавців філателістичних каталогів, філателістичних публікаторів;
(т) поширення в Україні мережі клубів колекціонерів (збирачів).
Під клубами колекціонерів (збирачів) у цьому статуті розуміються осередки, гуртки, самодіяльні товариства, секції тощо Асоціації, що діють та/або діє згідно з законом та цим статутом, а також постійні та такі, що діють час від часу, місця зустрічей, спілкування, проведення філателістичних заходів, задоволення інших збирацьких інтересів членів АсФУ та проведення іншої громадської діяльності в межах цього статуту.

10. Для здійснення мети і статутних завдань АсФУ має, зокрема, право:
(а) представляти та захищати свої законні інтереси, представляти, захищати та задовольняти законні інтереси своїх членів, представляти цих членів перед третіми особами;
(б) утворити постійно діючий третейський суд при АсФУ;
(в) проводити масові (зустрічі, бесіди, лекції, філателістичні виставки тощо) та інші філателістичні заходи;
(г) організаційно та матеріально підтримувати свої осередки та інші об’єднання громадян;
(ґ) згідно з законом бути засновником (учасником) інших юридичних осіб, включаючи підприємства, які необхідні для виконання статутних завдань;
(д) вносити пропозиції органам влади та місцевого самоврядування, національному операторові поштового зв’язку;
(е) засновувати засоби масової інформації, розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї, цілі, принципи;
(є) здійснювати у встановленому законодавством порядку господарську та іншу комерційну діяльність, зокрема продавати товари (послуги), які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких створено АсФУ та які тісно пов'язані з її основною діяльністю;
(ж) виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;
(з) заохочувати членів АсФУ та накладати на них членські стягнення, присвоювати почесні звання, відзнаки, нагороди АсФУ та позбавляти їх, сприяти представленню членів АсФУ до державних нагород, заохочень та почесних звань;
(и) дозволяти використання та визначати порядок використання своєї назви та своїх символів іншим особам;
(і) користуватися іншими правами, передбаченими законами України.

11. АсФУ згідно з законодавством є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності і має право здійснювати її види, що прямо не заборонені законами України, відповідають цьому статутові та не є виключною діяльністю. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, АсФУ, але не обмежено, укладає згідно з законодавством та виконує правочини з нерезидентами, вчиняє інші дії.

12. АсФУ має право укладати як дарувальник чи обдарований правочини дарування, зокрема із суб’єктами підприємницької діяльності, правочини щодо безоплатного зберігання майна, може бути благодійником та набувачем благодійної допомоги, отримувачем та/або набувачем гуманітарної допомоги.  

13. У разі ведення діяльності, що потребує ліцензування чи реєстрації в реєстрі, який веде держава, або потребує введення до штату певної посади, АсФУ починає таку діяльність після одержання ліцензії та/або реєстрації у відповідному реєстрі в установленому законодавством порядку чи після введення до штату певної посади.